Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД

 

„Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203055160 и контролиращо лице с Разрешение № BG-BIO-17 от 5 октомври 2015 г., издадено от Министерство на земеделието и храните за извършване контрол и сертификация на продукти съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО) №889/2008.

АБС ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. АБС ЕООД обработва лични данни, предоставени от физически лица (субекти на данни), за които се отнасят данните, за следните цели:

 • – Сключване на договор за контрол и сертификация и изпълнение на задълженията по него;
 • – Изготвяне на документи по сертификация (писмени доказателства);
 • – Изготвяне на счетоводни/финансови документи;
 • – Изпълнение на задълженията и отговорностите на АБС ЕООД, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта на биологичното земеделие.

Необходимите на АБС ЕООД лични данни за сключване на договор за контрол и сертификация с физически лица и за изпълнение на договорните задължения са:

 • – три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, постоянен адрес, адрес за кореспонденция,  телефон, адрес на електронната поща, номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
 • – три имена, ЕГН, адрес и други номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност на упълномощен представител
 • – данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на обекта на сертификация;

Необходимите на АБС ЕООД данни за сключване на договор за контрол и сертификация с юридически лица и за изпълнение договорните задължения са:

 • – три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон, адрес на електронната поща, номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност на собственика и/или управителя на юридическото лице;
 • – три имена, ЕГН, адрес и други номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност на упълномощен представител на юридическото лице;
 • – данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на обекта на сертификация;

В случай, че откажете да предоставите посочените лични данни и данните, изисквани от нормативната уредба на биологичното производство и посочени в Заявлението за сертификация, АБС ЕООД не може да сключи договор за контрол и сертификация и да изпълни нормативните си задължения относно контрола и сертификацията на биологични продукти.

Обработените от АБС ЕООД лични данни се третират като строго поверителни и няма да бъдат споделяни, освен при:

 • – Предоставяне на информация и документи на Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ за целите на публични и вътрешни регистри;
 • – Предоставяне на информация и документи Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“, Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ при поискване от тяхна страна във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от приложимото законодателство;
 • – Предоставяне на информация, сред която и лични данни, на други компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от АБС ЕООД, като например – български съд или съд на друга държава и различни надзорни/регулаторни.

АБС ЕООД съхранява лични данни за целия срок на сключения договор за контрол и сертификация и пет години след прекратяването му. АБС ЕООД може да съхранява лични данни и за по-дълъг срок с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за контрол и сертификация, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

Вашите права във връзка със събирането и обработване на личните Ви данни от АБС ЕООД са следните:

Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от АБС ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни.

Имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от страна на АБС ЕООД, при следните условия:

 • – обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение;
 • – обработването се извършва след писмено мотивирано искане от страна на другия администратор на лични данни; и
 • – обработването се основава на законово задължение.

Имате право да поискате от АБС ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва посочите актуални лични данни.

Имате право да поискате от АБС ЕООД данните Ви да бъдат изтрити без ненужно забавяне само в някой от следните случаи:

 • – същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
 • – оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
 • – обработването на данните е признато за незаконно;
 • – националното или европейското законодателство изискват това.

Имате право да поискате от АБС ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни (като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани) в някой от следните случаи:

 • – при оспорване точността на личните данни за срока, необходим на АБС ЕООД да провери точността на данните;
 • – при установено неправомерно обработване, но желаете АБС ЕООД само да ограничи обработката на данните, вместо да ги изтрие;
 • – желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че АБС ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • – при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му.

В случай, че АБС ЕООД откаже да ограничи личните Ви данни, ще се мотивира изрично и в писмен вид за законосъобразната причина за този отказ.

 • – Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, като заявите изричното си желание писмено.
 • – Имате право на възражение срещу обработката на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Ако имате въпроси или възражения относно спазването на настоящата Политика за поверителност от страна на АБС ЕООД, или ако желаете да направите препоръки или коментари относно подобряването й, пишете ни на адрес: office@abcbg.net или се свържете на телефон +359 8777 165 68.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930