Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) събира, държи и използва информация за отделни лица, които ползват услугите, предлагани от „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД).

Бихме искали да Ви информираме, че сме предприели необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни. Настоящата Информация обяснява целите и правните основания за обработка на личните Ви данни.

Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на партньор, клиент, потенциален клиент или друга заинтересована страна.

Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, ние ще се отнасяме с тях с еднаква грижа. Настоящата Информация съдържа Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Ползвайки уебсайтa на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) и услугите, които предлагаме, вие се съгласявате със събирането и използването на информация, съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност. Вие също така потвърждавате, че „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) може периодично, по своя преценка и без предизвестие, да изменя, допълва или отменя или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност. Ние във всеки един момент ще боравим с Вашата Лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането й.

Ние ще публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на интернет сайта www.abcbg.net, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана.

Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната ни страница и е достъпна на всяка страница, на която се искат Лични данни. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

„Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– Ограничение на целите на обработване;

– Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– Точност и актуалност на данните;

– Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме Лични данни от Вас.

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203055160 и контролиращо лице с Разрешение № BG-BIO-17 от 18 юли 2019 г., издадено от Министерство на земеделието, храните и горите за извършване контрол и сертификация на продукти съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО) №889/2008.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, бул./ул. "Народен юмрук" № 6-А

За контакт:

Адрес: гр. Шумен,  ул. „Цар Освободител“ №97, ет.1, офис 26

Тел: 08777 165 68

Е-mail: office@abcbg.net

Към дружеството е обособен и акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ Орган за сертификация на продукти (ОСП) – Контролен орган по сертификация на биологични продукти (КОСБП).

„Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

III. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

3.1 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

3.2 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие събирате и обработвате, използвайки нашите услуги, “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) е в качеството си на обработващ лични данни.

 

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, дата на раждане, единен граждански номер, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, осъществявана дейност, местоположение и др., която може да се използва за идентифицирането Ви.

Ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност, като си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закон, или е в помощ на правно или наказателно разследване.

 

V. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5.1 АБС ЕООД обработва лични данни, предоставени от физически лица (субекти на данни), за които се отнасят данните, за следните цели:

– Сключване на договор за контрол и сертификация и изпълнение на задълженията по него;

– Изготвяне на документи по сертификация (писмени доказателства);

– Изготвяне на счетоводни/финансови документи;

– Изпълнение на задълженията и отговорностите на АБС ЕООД, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта на биологичното земеделие.

5.2 За да ползвате уеб сайта www.abcbg.net не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте.

5.3 Ние събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим услуги, да фактурираме услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас.

5.4 Дейности, за които събираме и използваме лични данни, включително, но не само:

– Индивидуализация на страна по договор;

– Сключване на договор за контрол и сертификация и изпълнение на задълженията по него;

– Изготвяне на документи по сертификация (писмени доказателства);

– Изготвяне на счетоводни/финансови документи;

–  Изпълнение на задълженията и отговорностите на АБС ЕООД, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта на биологичното земеделие.

– Статистически цели;

– Защита на информационната сигурност;

– Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

– Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване на използването на услугите на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД и уебсайта: www.abcbg.net и  др.

5.5 При обработването и съхранението на личните данни, “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси: Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

VI. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА “АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД (АБС ЕООД)?

6.1 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

6.1.1  Необходимите на АБС ЕООД лични данни за сключване на договор за контрол и сертификация с физически лица и за изпълнение на договорните задължения са:

– Tри имена, ЕГН или личен номер на чужденец, постоянен адрес, адрес за кореспонденция,  телефон, адрес на електронната поща, номер, дата на издаване, номер на документ за самоличност, валидност и издател на документ за самоличност;

– Tри имена, ЕГН, адрес, документ за самоличност, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност на упълномощен представител;

– Данни за местоположението и идентификация на обектите, предмет на сертификация.

6.1.2  Необходимите на АБС ЕООД данни за сключване на договор за контрол и сертификация с юридически лица и за изпълнение договорните задължения са:

– Три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон, адрес на електронната поща, номер на документ за самоличност, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност на собственика и/или управителя на юридическото лице;

– Три имена, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност на упълномощен представител на юридическото лице;

– Данни за местоположението и идентификация на обектите, предмет на сертификация.

6.1.3 След подаване на Заявление за сетификция с приложимите към него документи и след одобряването му от АБС ЕООД се подписва договор за контрол и сертификация, чието съдържание се определя съгласно Закон за задълженията и договорите, приложимите страндарти за сертификация на продукти и норматни документи в областта на биологичното земеделие, който съдържа минимум следните данни:

1. име на физическо лице/фирма на юридическо лице;

2. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, код по БУЛСТАТ;

3. № и дата на сключване на договора;

4. описание на дейността, предмет на договора;

5. идентификация на парцелите по КВС или кадастрална карта- местоположение, ЕКАТТЕ, No Имот, площ, документи, които се изискват съобразно нормативен акт;

6. идентификация на животни- местоположение, ЕКАТТЕ, No Имот, площ, документи, които се изискват съобразно нормативен акт;

7. идентификация на животновъден обект (пчелин) и брой на пчелни семейства- местоположение, ЕКАТТЕ, No Имот, площ, документи, които се изискват съобразно нормативен акт.

6.1.4 В случай, че откажете да предоставите посочените лични данни и данните, изисквани от нормативната уредба на биологичното производство и посочени в Заявлението за сертификация и приложимите към него документи, АБС ЕООД не може да сключи договор за контрол и сертификация и да изпълни нормативните си задължения относно контрола и сертификацията на биологични продукти.

6.1.5 Основание за обработка на личните Ви данни- С приемането на общите условия и настоящата Политика за поверителност, при ползване на уебсайта www.abcbg.net и заявяване на услуга/ дейност, между “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни- чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

6.2 Други данни, които “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) обработва– При влизане в нашия уебсайт, “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора- чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

Повече информация относно „Бисквитки“, интернет тагове, Google Analytics, линкове към други сайтове и др. можете да прочетете по-долу в настоящата Политика за поверителност.

 

6.3 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– Разкриват расов или етнически произход;

– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– Данни за здравословното състояние;

– Генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

6.4 Личните данни са събрани от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) от лицата, за които се отнасят.

 

6.5 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

7.1 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) съхранява Вашите лични данни до приключване на дейностите по заявена услуга. След изтичането на този срок, “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

7.2 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) или друго.

7.3 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

 

VIII.  ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

8.1 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

8.2 Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други свързани с “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) лица по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по- нататъшна обработка съгласно целта (целите), за която (които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на уебсайтовете на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД), маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

8.3 Възможно е също така събраните от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице в случай че дейността на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД)или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, са предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност.

8.4 Възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или акт на държавен орган, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго разследване или производство в страната или чужбина.

8.5 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

IX. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

9.1 Неразкриване на Лични данни

9.1.1 Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

 

9.2 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

9.2.1 Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма, която можем да ви предоставим на база изпратено към нас искане от вас или чрез искане в свободен текст.

9.2.2 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2.3 С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за използване на услугите, достъпа до продукти/ услуги ще бъде ограничен.

 

9.3 Право на достъп, коригиране и възражение

9.3.1 При всяко обработване на Лични данни, ние вземаме мерки, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. В случай на електронен директен маркетинг, ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон.

9.3.2 Вие имате право да изискате и получите от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

– Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

– “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

– Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3.3 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас като отправите искане до “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД).

 

9.4 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

9.4.1 Вие имате правото да поискате от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД);
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

9.4.2  “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

9.4.3 За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД), както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД), като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД).

9.4.4 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД)не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


9.5 Право на ограничаване

9.5.1  Вие имате право да изискате от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) имат преимущество пред Вашите интереси.

 

9.6 Право на преносимост

9.6.1 Вие можете по всяко време да получите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) с искане по имейл.

9.6.2  Вие можете да поискате от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


9.7 Право на получаване на информация

9.7.1 Вие можете да поискате от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


9.8 Право на възражение

9.8.1 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД), които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

9.9 Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

9.9.1 Ако “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

9.9.2 “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД)не е длъжно да Ви уведомява, ако:

– Е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 – Е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

9.10 Лица, на които се предоставят личните ви данни

9.10.1  За извършване на определени дейности след подадена заявка от Ваша страна, включително, но не само и за целите на счетоводното обслужване на дейността, “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) предава необходимата информация към съответния обработващ лични данни.

9.10.2  Обработващият лични данни се задължава да спазва стриктно настоящата Политика за поверителност и няма право да извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

9.11 Други разпоредби

9.11.1 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

9.11.2 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формулярите и по начина, описани в настоящата Политика за поверителност. Тези формуляри не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

9.11.3 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

9.11.4 Когато възлагате на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугите, “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) действа в качеството на обработващ личните данни.

9.11.4.1 В случаите по чл. 9.11.4, “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да се включват. “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) няма роля и в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) в този случай се ограничава до 1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

9.11.5 Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, ни пишете на адрес: office@abcbg.net. В съобщението до нас посочете мястото на уебсайта или договора за услуга, където сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

 

X. СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1 За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме на хартиен носител и онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени с парола и специално, защитено срещу външен достъп пространство в което съхраняваме документите, съдържащи лични данни. При боравенето с Личните Ви данни, ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

 

XI. „БИСКВИТКИ“, ИНТЕРНЕТ ТАГОВЕ, GOOGLE ANALYTICS

11.1 Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на уебсайта www.abcbg.net, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не.

Бихме искали да Ви информираме, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

11.2 Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице- партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

 

11.3 Google Analytics

Ние използваме услугата „Google Analytics“, за интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерват нивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.
Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.
Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.

С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

 

XII. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА

12.1 Услугите сайтa са предназначени за лица, навършили 18 години. Ние няма да събираме, използваме или разкриваме Лични данни от непълнолетно лице. Ние спазваме законите за защита на децата.

 

XIII. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

13.1 Настоящата политика за поверителност се прилага само за уебсайтa www.abcbg.net, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от сайта www.abcbg.net. Настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на “Агенция за биологична сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД).

 

XIV. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

14.1 Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на адрес: office@www.abcbg.net