Искане по Регламент (ЕС) 2016/679

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Вид на искането:

Искане за информация какви данни се съхраняват.

Искане за коригиране на налични данни.

Искане за изтриване (право да бъдеш забравен).

В случай на законово или договорно основание за обработка на данните, не е възможно данните Ви да бъдат изтрити

Искане за ограничаване на обработването.

Възражение срещу обработване.

Искане за пренос на данни.

Описание на искането, дейностите по обработване и данните, за които се отнася

Декларирам, че посочените по-горе данни са верни и с настоящото заявявам пред „Агенция за биологична сертификация” ЕООД (АБС ЕООД) искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни и дейности. *