От 1 януари 2022 г. влиза в сила ново законодателство в областта на биологичното земеделие

От 1 януари 2022 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

 

След отлагане с една година, от 1 януари 2022 г. ще се прилага новото законодателство в областта на биологичното производство. Правилата отразяват променящия се характер на този бързо нарастващ сектор. Целта на новия регламент е да се гарантира лоялна конкуренция между земеделските стопани, като същевременно се предотвратят измамите и се поддържа доверието на потребителите чрез следните мерки:

  • – правилата за производство се опростяват чрез постепенно премахване на редица изключения и клаузи за неучастие;
  • – системата за контрол се укрепва чрез по-строги предпазни мерки и стриктни проверки по цялата верига на доставки;
  • – производителите от трети държави ще трябва да спазват същите правила като производителите в ЕС;
  • – правилата за биологичното производство обхващат по-широк кръг продукти (напр. сол, корк, пчелен восък, вълна и др.), като има допълнителни правила за производството (напр. за елени, зайци и домашни птици);
  • – сертифицирането се улеснява за дребните земеделски стопани благодарение на нова система за групово сертифициране;
  • – ще има по-единен подход за намаляване на риска от случайно замърсяване с пестициди.

 

Клиентите на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД могат да се запознаят с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 и с останалите приложими към него нормативни документи ТУК

Всички издадени сертификати на оператори през 2021 г. съгласно отмения Регламент  (ЕО) № 834/2007 остават валидни през 2022 г. до датата на валидност, посочена на самия сертификат. Сертификат съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 ще бъдат издавани след проверка на съответствието с новите изисквания, осъществена по време на годишната инспекция през 2022 г. на всеки оператор, включен в системата за контрол на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД.

 

За всички възникнали въпроси, свързани с новите нормативни изисквания,  клиентите на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД мога да се обръщат към екипа ни чрез:

телефон: 08777 165 68

email: office@abcbg.net

или на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ 97, ет. 1, офис 26