Партньори

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)специализирана сткруктура със статут на Дирекция в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Създадена е през 1966 година за информационно обслужване на оранжерийното производство в страната, а от 1986 година с Решение на МС е оторизирана да контролира растителната продукция за съдържание на вредни химически вещества и качеството на агрохимикалите. Лабораторията има комлексен характер и контролира както продуктите, предназначени за земеделието – пестициди и торове, така и суровини и храни от растителен произход.

Официална страница: http://www.babh.government.bg/bg/clhik.html

 

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – лабораторията е със статут на специализирана структура към БАБХ съгласно чл. 41 на Постановление № 35/14.02.2011 г. ЦЛВСЕЕ е създадена и функционира от 01.03.1990 г. към Държавно обединение “Ветеринарно дело” при Министерство на земеделието, горите и хранителната промишленост. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията БДС EN ISO/IEC 17025 г. от ИА БСА за пръв път през 2004. През 2012 г. е преакредитирана със Заповед № 420/02.04.2012 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА до 30.04.2016 г.. В обхвата на акредитация са включени изпитвания на суровини и продукти от животински произход и биологични течности, суровини и продукти от растителен произход, фуражи и фуражни добавки, питейни и повърхностни води, алкохолни и безалкохолни напитки, плодови сокове, нектари и концентрати.

Официална страница: http://www.babh.government.bg/bg/clvsee.html

 

"ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД – дружеството е създадено през 2009г. с основна дейност в сферата на образованието, професионално обучение и квалификация. През 2010г. получава лиценз от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) за Център за Професионално Обучение (ЦПО) с 20 професии и 34 специалности.

Официална страница: www.dkgroup.bg