Пестициди

Значение и роля на пестицидите в земеделието

 

В съвременното земеделие борбата срещу вредителите по селскостопанските култури придобива все по-голямо значение. Получаването на високи добиви и качествена продукция  е немислимо, без употребата на голям набор от продукти, въздействащи по различен начин върху вредните патогени и организми по културните растения. В практиката тези продукти се обединяват под общото название „пестициди“. Най-общо това са вещества, които са различни  по химичен състав  и с различно действие върху вредителите.

Според ФАО (Организация по прехрана и земеделие) / СЗО (Световна здравна организация) пестицид означава всеки продукт, който се използва за предпазване, унищожаване, привличане, отблъскване или контролиране на всеки вредител на културните растения и животни през целия период на производство до реализацията.

На този етап в селското стопанство основния начин за борба срещу вредителите по селскостопанските култури е химичния – чрез използване на различни по състав и действие пестициди. Този метод има както предимства, така и недостатъци.

 • – Бързо ограничаване и спиране на размножението  на неприятелите;
 • – Бързо действие на продуктите за растителна защита;
 • – Унищожаването на вредителите за кратък период;
 • – Лесно приложими – наличие на високопродуктивна техника;
 • – Налична широка мрежа от доставчици;
 • – Комбиниран спектър на действие.

 

 • – Токсичност на някои продукти към полезни видове;
 • – Нарушаване на биологичното равновесие в агроценозите в полза на вредните видове;
 • – Замърсяване на околната среда – почва, вода и въздух;
 • – Поява на устойчивост на вредителите към определено активно вещество;
 • – Дълъг период на разпад и натрупване на остатъчни количества в почвата.

 

Разнообразието на употребяемите пестициди в растениевъдството и животновъдството е  толкова голямо, че те трудно биха могли да се поберат в една обща класификация.

За класифицирането на един пестицид под внимание се вземат много фактори – химичен състав, предназначение, начин на действие, степен на въздействие върху вредните организми, специфично биологично въздействие, степен на вредност върху човека, животните и полезните организми, влияние върху околната среда, период на разпад и др.

През последните десетилетия химическата наука е толкова напреднала, че синтеза на продукти за растителна защита бележи непрекъснат ръст и постоянно обновление на тези продукти в практиката. Ето защо за правилната, ефективна и безопасна употреба на тези продукти е необходимо земеделските стопани да притежават необходимата компетентност, знания и опит.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

В зависимост от предназначението и специфичното биологично въздействие пестицидите се разделят на няколко групи:

 

КАТЕГОРИИ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Категорията на употреба се определя в зависимост от токсилогичните, екотоксилогичните характеристики на продуктите и необходимата квалификация на потребителя при тяхната употреба.

 • – Професионална категория – тя се дели на първа и втора професионална. В първа професионална категория влизат продукти за растителна защита, които съдържат активно вещество с висок риск на опасност.
 • – Непрофесионална категория – тук влизат продукти за растителна защита, които съдържат активно вещество с нисък риск на опасност.

 

СПОРЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВИДА ВРЕДИТЕЛ

– Фунгициди – Наименованието  на тази група идва от латинската дума „FUNGA“, което означава гъба. Това са химични вещества за борба срещу гъбните патогени по растенията. Най-голяма е групата на продуктите, съдържащи мед и сяра в активното вещество,  както и тези съдържащи  желязо, цинк, натрий, бор. В тази група има продукти с т.н. предпазно действие. С тях се извършват профилактични, предпазни третирания. Проникващите фунгициди навлизат в растителните тъкани, но не се пренасят чрез растителните сокове  и унищожават локално заразените участъци. При установена зараза се използват  продукти с лекуващо действие, или т.н. системни продукти. Те се абсорбират от растенията и чрез растителните сокове се предвижват по цялото растение и унищожават патогените вътре в растителните клетки. Това са продукти обикновено с по-дълъг период на разпад и по-дълъг карантинен период. Не трябва да се използват при култури, на които предстои периода на прибиране в рамките на карантинния период.

– Инсектициди – Това е групата с най-голям брой продукти, които в зависимост от начина на въздействие и механизма на действие се разделят на няколко подгрупи.

А) контактни – действат при пряк контакт на вредителя с продукта;

Б) системни -проникват в растенията и унищожават вредителя, който се храни с третираното растение;

В) фумиганти – продукти, които под въздействието на влагата и температуратабързо се изпаряват, проникват в дихателните органи на насекомите и ги унищожават;

Г) комплексни – притежават контактно, системно и газообразно въздействие върху неприятелите.

– Акарициди – Специализирана група продукти, предназначени за борба срещу акари, паяци и кърлежи, които нападат растения и животни. Те също се делят на контактни, системни и фумиганти.

– Бактерициди – Това са химични средства действащи на бактериите, носители на някои бактериални болести по културните растения. Специфични бактерициди все още няма, но голям брой химични продукти от другите групи  проявяват бактерициден ефект.

– Зооциди – За борба срещу гризачите (домашна мишка, полска мишка, полевка, лалугери и др.).

Ратициди – За борба срещу сивия и черния плъх.

– Нематоциди – За борба срещу растително ядни червеи, нематоди.

– Лимациди – За борба срещу охлюви в оранжерии.

– Хербициди – Една от най-често употребяваните групи продукти за растителна защита. Основното им действие е върху плевелната растителност в посевите с културни растения.  Разделят се на две основни групи – тотални  хербициди и такива със селективно (избирателно) действие спрямо културния вид. Те от своя страна, в зависимост от механизма на действие се разделят на такива с контактно и системно действие. От голямо значение са последните, тъй като унищожават и кореновата система на многогодишните, коренищни плевели. Освен това  има специализирани хербициди за широколистни плевели и такива за групата на житните плевели.

При хербицидите има строга специализация по отношение начина на приложение и начина на въздействие върху плевелната растителност. В това отношение има два основни вида продукти:

А) Почвени – прилагат се преди или веднага след сеитба преди поникване на  културата.

Б) Вегетационни – за третиране на растенията по време на вегетация и наличие на листна маса. Характерна особеност на последните е, че се прилагат през строго определен период от развитието на плевелите и културния вид.

В селскостопанската практика, освен по-горе посочените  продукти за растителна защита се използват и други със по-специфично действие:

– Дефолианти – предизвикващи предварително окапване на листата за улесняване прибирането на продукцията.

– Десиканти – химични средства, които  ускоряват изсушаването на растенията преди прибиране на реколтата.

– Репеленти – за прогонване на птици, насекоми и гризачи.

 

Снимка: www.greenprophet.com

 

БИОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ

Отчитайки положителните и най-вече отрицателните страни на употребата на химични продукти за растителна защита при производството на различни селскостопански суровини, необходими за изхранването на човека и животните, съвременната наука все повече се обръща към намирането и използването на продукти от естествен произход, притежаващи качества, влияещи върху вредната микрофлора и микрофауна от една страна и от друга,  запазващи чистотата на селскостопанските  продукти, а от тук и здравето на хората. Най-често една част от тях представляват извлеци от диви растителни видове, които притежават фунгицидни или инсектицидни свойства. Други са продукти на различни органични суровини като нефт, въглища, дървесина и др.

Изследователската дейност за биологична борба с вредителите е насочена към получаването на безвредни за човека продукти от специализирани родове гъби, отглеждани и размножавани по изкуствен начин.

На този етап броя на тези продукти е ограничен, а цената висока, но стремежа на човека към консумацията на чисти селскостопански продукти ще стимулира и ускори  производството и предлагането на такива продукти. Именно тук намира място биологичното земеделие.

За да научите имат ли място пестицидите в биологичното земеделие, подкрепете кампанията „Аз избирам БИО“. Разберете какви са последиците от употребата им и какви са реалните резултати от приложението на пестициди.