Документи за сертифицирани оператори

Заявление за сертификация на биологични продукти (за дейност производство)

Заявление за сертификация на преработка на биологични продукти

Заявление за сертификация на търговия с биологични продукти

Декларация за спазване на изискванията за сертификация и за избор на контролиращ орган – растениевъдство

Декларация за спазване на изискванията за сертификация и за избор на контролиращ орган – събиране на диворастящи

Декларация за спазване на изискванията за сертификация и за избор на контролиращ орган – животновъдство

Декларация за спазване на изискванията за сертификация и за избор на контролиращ орган – пчеларство

Декларация за спазване на изискванията за сертификация и за избор на контролиращ орган – преработка и търговия

Дневник за почистване и дезинфекция на помещения, превозни средства, техника и инвентар

Дневник за извозване и разпръскване на оборски тор

Дневник на покупките

Дневник на продажбите

Дневник на стопанството

Регистър на оплакванията

Заявление за използване на небиологичен растителен репродуктивен материал​

Декларация за ГМО, хидропонно производство и йонизиращо лъчение

План за биологично производство – растениевъдство (включително събиране на диворастящи)

Годишна програма за производство

Декларация за съответствие (добиви)