Още / Често задавани въпроси

Какви са Вашите права, ако не сте съгласни с решение или сте неудовлетворени от дейността на КОСБП или сертифицирани от него оператори?

При несъгласие с решенията по сертификация, операторите могат да подават възражения на място в офиса на КОСБП, чрез писмо с обратна разписка в срок до

Какви са причините за отнемане не сертификацията?

КОСБП отнема сертификацията при: – установени по време на надзор значителни или повтарящи се несъответствия с изискванията за сертификация – невъзможност за изпълнение на новите

Кога се спира временно сертификацията?

КОСБП временно спира за ограничен период от време сертификацията при: установени по време на надзор или по друг начин несъответствия с изискванията за сертификация и

Кое налага предприемане на действия за ограничаване на сертификацията?

КОСПБ ограничава обхвата на предоставената сертификация при: установени по време на надзор или по друг начин обективни доказателства за несъответствие с изискванията за сертификация по

Кога се прекратява сертификацията?

КОСПБ взема решение за прекратяване на сертификация в случай на: преустановяване на дейността на клиента; изтичане на валидността на предоставената сертификация и незаявено желание от

Ако настъпят изменения след предоставяне на сертификация?

Сертификацията на оператора може да бъде променена при: –            Изменения на схемата за сертификация във връзка с въвеждането на нови и преразгледани изисквания в областта

Как се контролира дейността на оператора от страна на КОСБП за срока на сключен договор ?

КОСБП упражнява контрол (надзор) върху обхвата на предоставената сертификация, като резултатите от провеждането му гарантират, че продуктите и операторът продължават да съответстват на изискванията на

Как се предоставя сертификация?

Процесът по сертификация се финализира в срок до 4 ( четири) месеца от сключване на договора.Срокът може да бъде удължен при: голям брой несъответствия и

Как се извършва инспекция?

След сключване на договор за контрол и сертификация и заплащане на дължимата сумата КОСБП информира за предстоящата инспекция (план, период на провеждане на инспекцията и

Как се договарят условията за ползване на услугите по сертификация – сключване на договор?

След преглед и установена възможност за изпълнение на процеса по сертификация на заявените продуктите КОСБП изпраща проект на договор за контрол и сертификация в два