Сертификацията на оператора може да бъде променена при:

–            Изменения на схемата за сертификация във връзка с въвеждането на нови и преразгледани изисквания в областта на биопроизводството.

  • Отговорността на КОСБП при промяна на изискванията към продуктите и схемите за сертификация КОСБП е да информира писмено притежателите на сертификати за датата, от която промените влизат в сила и/или посочва необходимост от нова инспекция на продукта.

В този случай операторът е необходимо в срок от 1 (един) месец след получаване на препоръките операторът писмено да заяви готовността си за приемане на измененията, като се провежда нова инспекция и/или издава (преиздава) сертификата.

–            Изменения предприети по инициатива на оператора.

  • В случай, че операторът заяви желание за ограничаване на предоставената сертификация (по отношение на продукти, площи и други), временно да бъде изключен или се откаже от услугите за контрол на КОСБП следва да уведоми в срок до 15 (петнадесет) дни от настъпване на промяната. КОСБП ще предприеме необходимите действия за изпълнението му.
  • При желание за разширяване на обхвата на предоставената сертификация е необходимо операторът да подаде заявление за сертификация, като подертае новата/промената информация.

 

< назад

Recent Projects