Какви са Вашите права, ако не сте съгласни с решение или сте неудовлетворени от дейността на КОСБП или сертифицирани от него оператори?

При несъгласие с решенията по сертификация, операторите могат да подават възражения на място в офиса на КОСБП, чрез писмо с обратна разписка в срок до 15 (петнадесет) дни от получаване на съответното уведомление. Комисията по възражения към КОСБП при „Агенция за биологична сертификация” ЕООД взема решение по възраженията в едномесечен срок от датата на получаване на възражението, с изключение на случаите когато се налагат действия, свързани с извършване на инспекции. В тези случаи, решение по жалбата следва да бъде взето до един месец от извършване на инспекцията, но не повече от три месеца от датата на постъпване на жалбата.

 

Жалбите могат да бъдат подавани относно:

  • –            действие или бездействие на КОСБП, неговите инспектори или подизпълнители;

–            неспазване на сроковете за извършване на сертификацията;

–            неспазване на условията по договора;

–            негативни мнения и становища на трета страна по отношение на представена сертификация;

 

Възражения могат да подавани относно:

–            отказване на издаване или отнемане на сертификат отказ за разглеждане на заявление или решения за прекратяване на процедурата по сертификация;

–            отказване или отнемане на сертификат;

 

КОСБП информира официално подателя на жалбата / възражението за резултата от разглеждането и завършването на процеса, свързан с разглеждането на жалбата/възражението.

КОСБП гарантира защита на личните данни и самоличността на лицето, подало жалба. В изключителни случаи, когато разкриването на самоличността на лицето, подало жалбата е от значение за пълното изясняване на случая и правилното решение по жалбата, самоличността на жалбоподателя може да бъде разкрита.

Всеки, който желае да се запознае подробно с процедурата и процеса на подаване и разглеждане на жалби и възражения, може да го направи в офиса на КОСБП на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 97, ет. 1, офис № 26.

 

< назад

Recent Projects