Процесът по сертификация се финализира в срок до 4 ( четири) месеца от сключване на договора.Срокът може да бъде удължен при: голям брой несъответствия и необходимост от технологично време за отстраняването им, писмено желание от страна на клиента за удължаване на срока с цел провеждане на коригиращи действия (обосновани от производствения процес, вида на продукта и др).

Решението за сертификация се взима в срок до 15 (петнадесет) дни от предоставяне на становището на отговорното лице от КОСБП.

КОСБП предоставя сертификация при изпълнение на следните условия:

–       Подписан договор за контрол и сертификация

–       Положителен доклад и становище за изпълнение на изискванията за сертификация;

–       Решение за предоставяне на сертификация ;

–       Платени всички финансови задължения.

Операторът получава сертификат и сертификационно писмо, издавани от КОСБП с ясно посочени: продукти/площи/животни, включени в системата за контрол и валидността на сертификата.

Задълженията на оператора са да:

–     Информира КОCБП за всяка промяна в производствената си система, която може да доведе до преразглеждане на сертификата за съответствие (в 15-дневен срок);

–     Предоставя годишен производствен план за всеки биопродукт ежегодно до 31 декември;

–     Използва документите по сертификация само по предназначение (търговски цели само за продуктите, включени в системата за контрол).

–     Не използва документите по сертификация:

  • за продукти, които не са включени в системата за контрол на КОСБП и за цели, различни от тези, за които са издадени;
  • по начин, подвеждащ /заблуждаващ междинния получател или крайния потребител на продукта;
  • с цел дискредитиране на КОCБП при АБС ЕООД.

 

< назад

Recent Projects