Коя е следващата стъпка след подаване на заявление за сертификация на биологични продукти?

На всяко постъпило заявление за сертификация и приложимите документи към него КОСБП извършва преглед по отношение на пълнота на информацията и възможност за изпълнението му.

В резултат на прегледа възможностите са:

  • При пълнота на информацията и данните, свързани с процеса по сертификация на заявеният/-те продукт/-и КОСБП Ви информира писмено за следващия етап на процеса и дължимите суми (съгласно утвърден ценоразпис). Към писмото се прилага проект на договор за контрол и сертификация, който следва да върнете в офиса на КОСБП подписан.
  • При установени пропуски или неясноти в документацията КОСБП ще Ви информира с писмо. То ще съдържа подробни указания за срокове и информацията/документите, които следва да представите.
  • КОСПБ отказва да извърши сертификация или нейното продължаване в следните случаи:
  • Невъзможност на КОСБП да извърши дейностите, заложени в схемата, включително и по отношение на сроковете;
  • Заявителят (оператора) не приема изискванията на прилаганата схема за сертификация;
  • Явни доказателства, че продуктът и/или заявителят не отговарят на изискванията, посочени в желаната схема;
  • Подадено е заявление за сертификация на същия продукт или група от продукти към друг орган за сертификация и други.

За разширяване обхвата на сертификация се подава заявление, в което новата или променената информация (например местоположения, подобни продукти на вече включени в системата за контрол и други) се обозначава чрез подчертаване. Заявлението се подава не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането валидността на сертификата.

 

< назад

Recent Projects