Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – лабораторията е със статут на специализирана структура към БАБХ съгласно чл. 41 на Постановление № 35/14.02.2011 г. ЦЛВСЕЕ е създадена и функционира от 01.03.1990 г. към Държавно обединение “Ветеринарно дело” при Министерство на земеделието, горите и хранителната промишленост. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията БДС EN ISO/IEC 17025 г. от ИА БСА за пръв път през 2004. През 2012 г. е преакредитирана със Заповед № 420/02.04.2012 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА до 30.04.2016 г.. В обхвата на акредитация са включени изпитвания на суровини и продукти от животински произход и биологични течности, суровини и продукти от растителен произход, фуражи и фуражни добавки, питейни и повърхностни води, алкохолни и безалкохолни напитки, плодови сокове, нектари и концентрати.

Официална страница: http://www.babh.government.bg/bg/clvsee.html

Recent Projects