Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – специализирана сткруктура със статут на Дирекция в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Създадена е през 1966 година за информационно обслужване на оранжерийното производство в страната, а от 1986 година с Решение на МС е оторизирана да контролира растителната продукция за съдържание на вредни химически вещества и качеството на агрохимикалите. Лабораторията има комлексен характер и контролира както продуктите, предназначени за земеделието – пестициди и торове, така и суровини и храни от растителен произход.

Официална страница: http://www.babh.government.bg/bg/clhik.html

Recent Projects