Политика по качество

Основната цел на сертификацията, извършвана от органа при „Агенция за биологична сертификация” ЕООД е да създаде доверие у всички заинтересовани страни, че продукта отговаря на изискванията за биологично производство. Ценността на сертификацията е в степента на доверие и увереност, които се създават чрез безпристрастно и компетентно доказване от трета страна на изпълнението на изискванията към производителите и по специално тези на биологични продукти и към самите продукти.

Политиката по качество на контролния орган при „Агенция за биологична сертификация” ЕООД и дейността по сертификация и инспекция, извършвана от него се основават на следните пет основни принципи при извършване на сертификация и инспекция на биологично производство:

 • Безпристрастност;
 • Компетентност;
 • Опазване на професионалната тайна;
 • Разглеждане на възражения и жалби;
 • Отговорност.

 

Следвайки петте основни принципа, внедрени в системата за управление, контролния орган си поставя следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • Чрез дейността по сертификация и инспекции да гарантира на производителите, преработвателите, търговците и консуматорите биологична продукция, която отговаря на изискванията на европейската и национална нормативната база.
 • Да прилага сертификационна система, гарантираща доверие в сертифицираните продукти и призната от компетентния орган на България за нуждите на официалния контрол.
 • Да прилага икономически достъпна сертификационна система.
 • Да осигури приходи, необходими за поддържането на своята независимост, устойчивост в комбинация с качествено изпълнение на възложените му контролни функции.

 

За изпълнение на основните цели на политиката по качество контролният орган:

 • Изпълнява безпристрастно процесите по сертификация и инспекция по всяко едно заявление, за което системата за оценяване на риска за безпристрастността не е отчела риск или ако е отчела такъв, то са предприети адекватни действия за неговото неутрализиране до приемливи нива;
 • Процедурите по контрол и сертификация се предоставят на всички кандидати за сертификация и доставчици по начин, който изключва каквато и да e форма на дискриминация;
 • Полага специални грижи за постигане, поддържане и повишаване на квалификацията на персонала на КОСБП, включително на този, свързан с инспекции на място и взимане на решение за сертификация. Персоналът е запознат, мотивиран да прилага и прилага точно правилата на внедрената система за управление;
 • Осигурява прозрачност в отношенията с клиента, като му се предоставя цялата информация отнасяща се до сертификационната система;
 • Осигурява прозрачност в отношенията със заинтересованите страни, като предоставя необходимата им информация при спазване на правилата за осигуряване на професионалната тайна;
 • Поддържа в актуалност и стриктно спазва внедрената система за управление;
 • Персоналът има права и се ползва от тях за коригиране, развиване и усъвършенстване на системата за управление;
 • Осъществява сътрудничество с национални и международни институции, заинтересовани от сертификация на биологично производства, вкл. с органа по акредитация;
 • Стреми се да обменя опит с други органи по сертификация в областта на биологичното производство.

 

„Агенция за биологична сертификация” ЕООД носи цялата отговорност за дейността си по сертификация и инспекция, както и за всички свои решения във връзка с тази дейност.