Цели

Какви са целите на кампанията?

Дейности

Как се провежда кампанията?

Участие

Как да се включа в кампанията?

Ограничения

Какво НЕ позволява кампанията?

ЦЛВСЕЕ към БАБХ

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ЦПО към ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ

Център за професионално обучение

ЦЛХИК към БАБХ

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

Какви са Вашите права, ако не сте съгласни с решение или сте неудовлетворени от дейността на КОСБП или сертифицирани от него оператори?

При несъгласие с решенията по сертификация, операторите могат да подават възражения на място в офиса на КОСБП, чрез писмо с обратна разписка в срок до

Какви са причините за отнемане не сертификацията?

КОСБП отнема сертификацията при: – установени по време на надзор значителни или повтарящи се несъответствия с изискванията за сертификация – невъзможност за изпълнение на новите