КОСБП отнема сертификацията при:

  • – установени по време на надзор значителни или повтарящи се несъответствия с изискванията за сертификация
  • – невъзможност за изпълнение на новите изисквания при настъпили промени в сертификационната схема;
  • – наличие на незакрити несъответствия след изтичане на срока за временно спиране на сертификацията;
  • – липса на заявено желание за възстановяване на временно спряна сертификация;
  • – неизпълнение на задълженията по договора за контрол и сертификация, включително незаплащане на финансови задължения;
  • – некоректно и заблуждаващо използване на сертификата При прекратяване, ограничаване, временно спиране и отнемане на сертификацията операторът се задължава да преустанови употребата и позоваването,съобразно срока, посочен в уведомителните писма и да върне в офиса на КОСБП предоставените документи за сертификация.

Срещу решението за ограничаване, временно спиране и отнемане на сертификацията операторът може да подаде възражение, което се разглежда по реда на Процедура за разглеждане на жалби и възражения -QSP 7.13.

< назад

Recent Projects