Как се договарят условията за ползване на услугите по сертификация – сключване на договор?

След преглед и установена възможност за изпълнение на процеса по сертификация на заявените продуктите КОСБП изпраща проект на договор за контрол и сертификация в два екземпляра. Договорът е изготвен съгласно действащото законодателство в страната, клаузите на стандарт БДС ENISO/IEC17065 и прилаганата схема за сертификация. При съгласие с клаузите на договора същият се връща в офиса на КОСБП подписан от оператора (заявителя).

Договорът се сключва за срок от 3 (три) години. Шест месеца преди изтичането му операторът е необходимо да заяви желание за подновяването му.

 

< назад

Recent Projects