След сключване на договор за контрол и сертификация и заплащане на дължимата сумата КОСБП информира за предстоящата инспекция (план, период на провеждане на инспекцията и инспектор/екип).

Операторът може писмено да възрази срещу участието на инспектор/екип (по отношение на компетентност, независимост, безпристрастност и други). Необходимо е възражението да се аргументира. В този случай се повтаря процедурата за подбор на инспектор/екип.

Инспекциите на място при заявителя/оператора се извършват с цел да се провери изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.

Продължителността на инспекция е различна и зависи от вида на фермата, достъпа до нея, първоначална инспекция или надзор, от подготовката на заявителя и др.

По време на физическата проверка на място във фермата е необходимо да:

v   Представите на инспектора/екипа документи и записи, свързани с производството съгласно списък на документи за инспекция (публикуван на интернет страницата на дружеството-SForm 7.2);

–            осигурите достъп до полетата и постройките;

–            осигурите условия за вземане на проби (задължително при оценки по сигнал, случайни проверки или при съмнение за                         нарушение);

Инспекцията на място при оператора приключва със среща, на която инспектора/екипа уведомява заявителя за резултатите от оценяването, включително за констатираните несъответствия (ако са установени).

КОСБП предоставя на своите оператори доклад от инспекция, които съдържа информация за производствения процес и изпълнението на приложимите изисквания към биопродуктите и предложение за вземане на решение за сертификация.

В случай, че КОСБП констатира несъответствия те се съобщават на оператора в края на инспекцията на място. Необходимо е Вашето съгласие за предприемане на действия за отстраняване на несъответствията, свързани с неизпълнение на нормативните изисквания към продуктите и схемите за сертификация, като срокът за отстраняването е 30 дни от инспекцията.

Представените доказателства за предприетите действия се оценяват от КОСБП и се изготвя предложение за предоставяне/отказ от сертификация в срок до 15 (петнадесет) дни от подаването им. При отказ или невъзможност на заявителя/оператора да предприеме действия за отстраняване на констатираните несъответствия, процесът по сертификация се прекратява.

 

< назад

Recent Projects