Как се контролира дейността на оператора от страна на КОСБП за срока на сключен договор ?

КОСБП упражнява контрол (надзор) върху обхвата на предоставената сертификация, като резултатите от провеждането му гарантират, че продуктите и операторът продължават да съответстват на изискванията на схемата и основните документи по които са сертифицирани. Надзорите са планови и извънпланови.

Плановият надзор се провежда всяка календарна година от действието на сертификата на всички оператори съгласно утвърдена годишна план-програма за инспекции. При изготвянето на програмата се вземат предвид, годишните планове за биологично производство, които се предоставят от операторите в срок до 31 декември всяка календарна година.

Извънплановият надзор се провежда:

–            при получена информация за настъпили значителни промени в продукта/и или производствения процес;

–            при постъпили сигнали или жалби.

КОСБП извършва допълнителни инспекции ежегодно на най-малко 10 % от операторите, с които има сключен договор за контрол и сертификация на основа на процедура за анализ на риска.

При констатирано съответствие на продукта с изискванията на сертификационната схема и стандарта КОСБП продължава действието на сертификата.

При наличие на несъответствия, на оператора се определя срок до 30 (тридесет) дни от приключване на инспекцията на място за отстраняването им.

През периода за провеждане на коригиращи действия и последващото им закриване от КОСБП операторът няма право да реализира продукта като сертифициран.

При условие, че операторът не отстрани в указания срок констатираните при надзора несъответствия, КОСБП предприема действия за временно спиране/ограничаване на сертификата за конкретен продукт.

При наличие на повтарящи се съществени нарушения и несъответствия със схемата и основните документи предоставената сертификация се отнема и договорът с оператора се прекратява.

 

< назад

Recent Projects