КОСБП временно спира за ограничен период от време сертификацията при:

  • установени по време на надзор или по друг начин несъответствия с изискванията за сертификация и непредприети коригиращи действия или коригиращи действия, изискващи по-продължителен срок за отстраняване.
  • неправилна употреба на сертификата или други нарушения в схемите по сертификация и процедурите на КОСБП.
  • писмено заявено желание от клиента.

Решението за временно спиране на сертификацията се взема по предложение от главния инспектор или друго упълномощено лице. Временното спиране на сертификацията се извършва с мотивирано решение на Мениджър сертификация за срок не по дълъг от 6 (шест) месеца. В решението се посочват и действията, необходими за прекратяване на временното спиране и за възстановяване на сертификацията в съответствие с изискванията на сертификационната схема.

Възстановяването на сертификацията се извършва след писмено заявление от страна на оператора, направено в срока на временното спиране и изпълнение на дейностите, посочени в т.3 и т.4. от настоящите правила. Ако по време на извършената инспекция на място се установят повторно несъответствия с изискванията за сертификация или оператора не заяви желание за възстановяване на спряната сертификация се предприемат действия за нейното отнемане.

Решението за възстановяване на сертификацията се взема от Мениджъра по сертификация, за което операторът се уведомява писмено.

 

< назад

Recent Projects