От 1 януари 2022 г. влиза в сила ново законодателство в областта на биологичното земеделие

От 1 януари 2022 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета   След отлагане с една година, от 1 януари 2022 г. ще се прилага новото законодателство

Continue Reading →